RODO

Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych

Już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi wielomilionowymi karami.

Co to jest RODO?

General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (powszechnie używany skrót – RODO) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przepływem.

Od kiedy wchodzi w życie?

Wspomniany akt prawny od 25 maja 2018 r. będzie regulował powyższe kwestie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy RODO? Zakres podmiotowy

Obowiązek zastosowania się do RODO mają wszystkie firmy, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, tj. pracowników oraz klientów. Nowa regulacja dotyczy zatem podmiotów, które w jakikolwiek sposób zbierają i przetwarzają informacje z tych dwóch obszarów. Mogą to być zarówno duże korporacje, jednoosobowe firmy, jak i sklepy internetowe.

Co to są dane osobowe, co oznacza ich przetwarzanie?

W ustawie posłużono się zwrotem “przetwarzanie danych”. Definicja tej czynności została zakotwiczona w art. 7 pkt 2. i rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

W praktyce przez przetwarzanie danych należy rozumieć każdą operację albo zestaw operacji, które są dokonywane na danych osobowych za pośrednictwem środków zautomatyzowanych.

Mogą to być m.in. takie czynności jak: rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, gromadzenie, adaptacja, modyfikacja, odzyskiwanie, ujawniania, transmisja, blokowanie, a nawet ich niszczenie.

Kluczowe obszary RODO:

Dostosowanie środków technicznych i IT

Dostosowanie środków organizacyjnych

Wdrożenie zasady przejrzystości

Usuwanie danych

Stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania

Inspektor ochrony danych

Weryfikacja podstaw przetwarzania

Wdrożenie mechanizmu ochrony domyślnej i w fazie projektowania

Certyfikacja

Współadministrowanie

Dostosowanie procesu profilowania

Ocena skutków dla ochrony danych

Zgłaszanie naruszeń

Umożliwienie realizacji praw podmiotu danych

Spełnienie nowego obowiązku informacyjnego

Zmiana współpracy z procesorem

Dostosowanie zasad transferu danych poza EOG